Consell Comarcal Alt Empordà
Medi Ambient
menu_button

Projectes educatius

AMBIENTALITZAR EL PROJECTE PEDAGÒGIC DEL CENTRE ESCOLAR

Les temàtiques ambientals i els serveis ambientals de caràcter local són una oportunitat per a treballar de manera aplicada dels competències bàsiques del curriculum escolar. 

nens terra

El fet d'utilitzar els serveis de proximitat i que formen part de la visa diària de tots, incrementen el valor de les activitats aportant situacions d'aprenentatge i valors transversals i cívics. El fet de poder responsabilitzar-se i comprometre's a ser un vector del canvi i millora de l'entorn immmediat a través dels nostres hàbits demostra com, l'empoderament de la població amb la suma de petites accions pot fer possible canvis ambientals i de la nostra societat.


Les temàtiques ambientals que proposem poden ser la base de treball matemàtic, científic o medi antural, medi social, arts creatives... Donen també la oportunitat de fer dinàmiques grupals de discussió, cooperació i elaboració de projectes temàtics amb les seves conclusions.

Les propostes temàtiques que veureu a continuació estan pensades per ambientalitzar el projecte pedagògic del centre incorporant activitats a diferents nivells educatius. A partir de les activitats de "la col·lecció", i incidint en aquelles elaborades per l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, es fa una proposta de distribució per nivell del tractament d'una temàtica ambiental concreta. Aquestes propostes són vives, de manera que s'aniran actualitzant i completant a mida que sigui possible i relacionant-les amb els projectes i serveis que es porten a terme des de  l'àrea de medi ambient.

Estructura de les propostes

Cada temàtica ambiental disposarà d'un quadre amb la proposta d'activitats per nivell. Les activitats es classifiquen en tres tipus:

Activitat bàsica Normalment dissenyades per l'àrea de medi ambient, destinada a un nivell educatiu concret, associada al curriculum i per a treballar una temàtica lligada a un servei comarca.
Activitat complementària Activitat curta, que pot estar proposada pel servei comarcal o per alguna altra entitat i que es pot utilitzar com a complement de l'activitat bàsica.
Activitat puntual Recurs puntual per a fer una activitat relacionada amb un àmbit temàtic ambiental. 


Des de les taules de propostes d'activitats podreu accedir directament al detall de l'activitat en el cas que aquesta sigui oberta a tots els centres. Per a les activitats restringides als centres docents que formen part del projecte ECO-competents, se us redirigeix al  MEU ESPAI, on cladrà que entreu amb els vostres codis i cerqueu l'activitat en el buscador de "La Col·lecció".

D'altra banda, a aquestes activitats també s'hi pot accedir mitjançant el cercador d'activitats de "La Col·lecció", però cal tenir present que existeixen d'altres propostes que són restringides, només per als centres ECO-competents, i que no apareixen en les següents taules. Pel que us animem a entrar al MEU ESPAI i consultar totes les propostes existents.

Tutorització de treballs de recerca

 

bodego estudiL'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà té la voluntat de donar eines i recursos tan al professorat com a l´alumnat. Considerem que el treball científic és molt important en la nostra societat i l'objectiu principal d'aquesta proposta és relacionar la recerca amb el dia a dia de tots.

Per això, pels treballs de recerca, projectes de recerca i altres treballs d´alumnes d'educació secundària i batxillerat relacionats amb el medi ambient, proposem implicar-nos perquè una part de la tutorització del treball esdevingui externa.

Per què em servirà tenir un tutor extern?

La tutorització externa per a realitzar un bon treball que sigui d'utilitat a l'Àrea de Medi esdevé una motivació i una experiència enriquidora per a l'alumne. Tindrà personal qualificat en la temàtica corresponent que el podrà orientar tècnicament obtinguent un major aprofundiment en la matèria. Si realitza un bon treball de recerca, les conclusions i valoracions podràn ser utilitzades pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i ell/a podrà veure la importància de la feina realitzada. Per tant, les experiències, estudis, treballs i coneixements seran un intercanvi que beneficiarà tant a l'alumne com a l'Àrea de Medi Ambient.

Quin horari de tutories s'estableix?

L´horari, principalment serà dins l´horari laboral del tutor extern, és a dir, entre dilluns i divendres de 8 a 15h. En rebre la sol·licitud es parlarà amb el professor responsable i l'alumne per concretar les dates i hores concretes de tutorització. Les hores totals dedicades únicament a tutoritzar la feina de l'alumne des de l´entitat no superaran les 10 h. El tutor extern podrà facilitar les seves dades de contacte per solucionar les qüestions relacionades amb el treball mitjançant el correu electrònic o el telèfon. Cal tenir en compte que el tutor extern participarà en la tutorització de l'alumne però en cap cas pot ser l´únic tutor.

Quins treballs puc fer?

Us doenm idees de treballs que es poden tutoritzar. La majoria d'ells estan relacionats amb els serveis de l'àrea de medi ambient i això permet que l'alumne pugui estar en contacte amb la part pràctica del seu treball i la utilitat que té la recerca en els serveis públics. Tanmateix, l'Àrea està oberta a noves propostes.

 • El procés del compostatge: què passa dins el compostador .
 • Les larves de mosca soldat: de què s'alimenten, cicle i vida dins el compostador.
 • Estudi de la ubicació óptima dels contenidors del municipi.
 • Pros i contres de la recollida porta a porta.
 • La tecnologia en la recollida de residus: què tenim i on anem?
 • Prevenció de la generació de residus en el municipi
 • El funcionament bàsic d'una deixalleria
 • La necessitat de disposar d'una deixalleria: on ubicar-la i quins serveis incloure.
 • La recollida selectiva: estudi de les diferents fraccions i el seu destí real. 
 • Sensibilització i campanyes: participació de la població en la recollida de residus
 • Recerca dels diferents tipus d'envasos del mercat d'un sol ús o reutilitzables. Pros i contres ambientals
 • La recollida de residus per la població immigrant. Canvis en la recollida segons el país d'orígen.
 • Els comerços i la recollida. Estudi d'un comerç.
 • La gestió de residus en un establiment hoteler.
 • La planta de compostatge i el compostador: diferències i similituds.
 • El compostatge de la matèria orgànica: diversitats de maneres de valoritzar-la.
 • L'abocador comarcal. Parts i funcionament.
 • Els animals de companyia:tinença responsable.
 • La biodiversitat en els nostres jardins i espais verds.
 • El canvi climàtic: com afectarà a.... ( escollir entre: el turisme, l'aigua, la biodiversitat de la comarca, els riscos)
 • L'eficiència energètica a casa: identificar i proposar mesures.
 • Tecnologies per a generar energia renovable: quines es poden aplicar a la comarca.
 • L'energia solar i les plaques solars. 

Com s'avaluarà des de l´Àrea de Medi Ambient?

El tutor extern responsable elaborarà un informe valoratiu del treball realitzat per l´alumne, on s´avaluarà el compliment dels horaris de tutoria, l´actitud de l´alumne i la puntuació del treball. Podeu veure l´informe de valoració en format .pdf. Si es requereix algun altre tipus de valoració cal consultar-ho a l´àrea de Medi Ambient.

Com sol·licitar-ho?

Per a la realització d´aquests treballs cal enviar una sol·licitud de tutorització, que us podreu descarregar a continuació en format .pdf, omplert pel centre d´educació, en el qual s´hi especificaran les dades corresponents a la pràctica: dades de l´estudiant, hores de tutorització externa que sol·licita, breu descripció de les tasques i dades del tutor extern. I l´envieu a l´Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà ( mambient@altemporda.cat) 

Despertem Ciutadans

L’ésser humà és una espècie animal gregària. Això vol dir que vivim com a membres d’una agrupació de persones com nosaltres que anomenem societat sense la que no podríem existir. Necessitem de la col·laboració de tots els membres del grup perquè la nostra societat sobrevisqui i avanci. Per això l’home ha buscat durant la seva existència diferents maneres d’unir-se i organitza-se per avançar com a societat. Aquesta organització ha canviat en els diferents períodes de la nostra història fins a arribar a la definició actual de ciutadà:

«Un ciutadà o ciutadana és un membre d'una comunitat política. La condició de membre de l'esmentada comunitat es coneix com a ciutadania, i comporta una sèrie de deures i una sèrie de drets, dels quals els més importants són els drets de participació política, el principal d'ells el dret al vot, que és el senyal d'identitat de les democràcies.»

En un món social amb diferents grups d’interès i cada dia més fragmentat cal entendre que tenim almenys un objectiu comú: sobreviure a la Terra amb condicions ambientals idònies i recursos suficients. I per assolir aquest objectiu ens hem d’organitzar des de l’escala planetària a l’escala local. Com a ciutadans dels municipis de la comarcal de l’Alt Empordà podem doncs formar part activa de la nostra comunitat per fer-la més ambientalment sostenible.

El programa Eco-competents planteja una situació d’aprenentatge per a executar,

en diferents nivells de l’ensenyament reglat, amb l’objectiu que l’alumne treballi dues formes de participació ciutadana en 

el funcionament de la nostra societat, i en concret de la més propera:

 • La representació política en un ajuntament i la participació en la organització dels serveis públics municipals relacionats amb el medi ambient i a l'entorn de l'escola. ( de 5è de primària fins a 2on d’ESO)

 • Les associacions de l’anomenat «tercer sector» i la seva tasca complementària als serveis públics de les quals ens centrarem en temàtiques ambientals. ( 3er i 4rt d’ESO)Aquestes propostes plantegen els objectius específics següents:

 • Treballar el concepte de ciutadania i responsabilitat social.
 • Presentar el funcionament dels ajuntaments i els representants locals com a gestors dels serveis públics locals.
 • Treballar de manera estratègica un servei àmbit temàtic ambiental per identificar punts de millores en les quals pot incidir l’ajuntament.
 • Incloure la participació ciutadana com un aspecte essencial de la contribució dels ciutadans en el funcionament municipal i social.
 • Tenir en compte en el projecte el servei comunitari com una experiència perquè els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Les propostes, treballades per part dels tècnics de l’àrea de medi ambient no són propostes tancades, en la mesura que representen una eina pels docents per treballar les competències bàsiques i adaptar-les a les seves matèries. Tanmateix nosaltres proposem una seqüència lògica del projecte així com una ajuda tècnica per a coordinar-lo am el vostre ajuntament i per a resoldre dubtes.

La primera proposta, que trobareu a la fitxa d’activitat específica, segueix el procés següent:


desp ciuta

Els projectes requereixen la participació dels ajuntaments i els responsables municipals. Les propostes pedagògiques s'iniciaran amb proves pilot que permetran ajustar i millorar els projectes segons la diversitat de municipis. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres si esteu interessants en el projecte.


Propostes pedagògiques sobre la gestió de residus

La gestió de residus és una temàtica que va des de la generació de residus a les llars i a les activitats econòmiques, la seva prevenció i reutilització, a la recollida i el tractament de cada fracció dels residus. 
A Catalunya tenim un model de recollida que ens demana de prevenir els residus, reutilitzar-los i després seleccionar-los en cadascun dels contenidors que els municipi disposa al carrer o en sistemes de recollida porta a porta. Les fraccions més importants són:

 • la fracció orgànica,
 • el paper i cartró,
 • els envasos lleugers,
 • els envasos de vidre i
 • la fracció resta (o rebuig).
 • Els demés residus tenen la seva recollida a les deixalleries ( voluminosos, poda, residus especials...)

residus

 

 

Aquesta taula proposa com utilitzar les activitats de la col·lecció per tal que els alumnes puguin anar treballant per nivells aquesta temàtica. Incloure de manera continuada activitats de la mateixa temàtica augmentarà el seu grau de coneixement i podran anar integrant hàbits ambientalment correctes arrel d'aquest.

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL
 P3 P4 P5 1ER 2ON
Joc dels colors i els contenidors Pinta i tria amb mandales   La roda del recurs Si triem junts sona millor: fem un videoclip
Presentació de les àrees de contenidors a l'escola Petits revolucionaris    El joc de reciclatge interactiu  
         
CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
3ER 4RT
El misteriós compostador Visita a la deixalleria
Visita a l'abocador
Visita al CTR: A mà o a màquina o Qui trenca el cicle
La línia CTR (conte i activitat) Posem-hi la veu: videos animació de reciclatge Brico-triem i reutilitzem Fem un article d'opinió al diari

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA BATXILLERAT CICLES FORMATIUS
1ER 2ON 3ER 4ART 1ER I 2ON VARIS
 Visita abocador i CTR   Visita al CTR: Un residu, una problemàtica, un recurs?  Tutorització de treballs de recerca Visita al CTR i activitat per a cicle formatiu de cuina
           

A les VISITES AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS I L'ABOCADOR s'ofereixen propostes d'activitats que inclouen tallers experimentals que encaminen als alumnes a treure les seves pròpies conclusions de la problemàtica de la gestió dels residus. En tots els casos tenen l'objectiu d'adonar-se de com els hàbits de cadascú poden incidir en les plantes de tractament de residus.

A continuació us facilitem enllaços amb més recursos pedagògics vinculats a la temàtica dels residus:
 • Recursos educatius del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat
 • Recursos virtuals oferts per la Setmana Europea de Prevenció de Residus però disponibles per treballar durant tot l'any

Propostes pedagògiques sobre paisatge

Per tal de potenciar i promoure el coneixement del territori i el paisatge de a comarca en l'àmbit de l'educació formal oferim un Projecte pedagògic multinivell adaptat a les competències bàsiques, el seu nom és Camins de natura, paisatge i aprenentatge.
Aquest projecte inclou diferents situacions d'aprenetatge que proposa amb la combinació de treball a l'aula, coneixement de l'entorn del centre i visites a la comarca.
Trobareu els diferents dossiers de les propostes a la col·lecció i per facilitar-vos la feina de cerca us proposem, segons els nostres criteris de redacció, la següent distribució per nivells que us especifiquem al Dossier general del projecte Camins de natura  paisatge i aprenentage que és important llegir per a aplicar en el vostre centre.

Tambñe trobareu la Presentació del projecte en aquest enllaç

paisatge


EDUCACIÓ INFANTIL                               
                                     CICLE INICIAL                              
 P3 P4 P5 1ER 2ON
    Paisatge geomètric   Paisatges del món 
    Visita el Far del Paisatge
      Mirador del Suro Gros (Vilamaniscle)
       
CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
3ER 4RT
Paisatge en relleu Paisatge de l'aigua
Mirador de Serrat del Sentinella (Darnius) Mirador de Punta Mongó (l'Escala)
    Miradors alternatius
    Mirador de la Vall del Riu ( Albanyà)
    Mirador de Llers
    Mirador del Serrat de Sant Martí ( Masarac)
    Mirador de Mas ventós ( Vilajuïga)
     Mirador de Puig Segalar ( Viladamat)
    Mirador dels Apostols (Lladó)
    Mirador de La garriga ( Vilanant)
    Mirador del Castell ( Pontós)
    Mirador de l'Observatori Senillosa ( Sant Pere Pescador)
    Mirador del Bunquer de Can Palau ( Agullana)
    Mirador de Coll de Belitres ( Portbou)

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA BATXILLERAT CICLES FORMATIUS
1ER 2ON 3ER 4ART 1ER I 2ON VARIS
Paisatge fragmentat Paisatge humà    
Visita El Far del Paisatge    
Mirador de la Garriga Vilanant Mirador de Serrat Sant Martí Masarac    
Mirador de Llers      
Miradors alternatius  Miradors alternatius  
Mirador de la Vall del Riu ( Albanyà)  
Mirador de Mas ventós ( Vilajuïga)  
Mirador de Puig Segalar ( Viladamat)  
Mirador dels Apostols (Lladó)  
Mirador del Castell ( Pontós)  
Mirador de l'Observatori Senillosa ( Sant Pere Pescador)  
 Mirador del Bunquer de Can Palau ( Agullana)  
 Mirador de Coll de Belitres ( Portbou)  
 Mirador de Punta Mongó (l'Escala)  
 Mirador de Serrat del Sentinella (Darnius)  
 Mirador del Suro Gros (Vilamaniscle)  
   


D'altra banda, existeixen altres recursos pedagògics online, d'entitats i administracions públiques, entorn a la NATURA a:

Propostes pedagògiques sobre energia i canvi climàtic

En l'àmbit de l'energia i clima disposem d'alguns recursos propis i activitats que podeu trobar a la col·lecció.
D'altra banda, existeixen diversos recursos pedagògics d'altres entitats que permeten complementar les nostres propostes i que us presentem a continuació.
energia

EDUCACIÓ INFANTIL                                                             
CICLE INICIAL                                                    
 P3 P4 P5 1ER 2ON
       
         
         
CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
3ER 4RT
      Atrapa l'energia
      Més o menys

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA             
BATXILLERAT                    
CICLES FORMATIUS                  
1ER 2ON 3ER 4ART 1ER I 2ON VARIS
     
 Més o menys     Les cinc diferències energètiques  
El recorregut de l'energia  


D'alta banda, trobareu més recursos sobre ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC a:

Propostes pedagògiques a l'entorn dels Horts Escolars

Els horts escolars són, a banda d'un espai de cultiu i estudi de les plantes, una eina pedagògica per a nens i joves que afavoreix i contribueix a l'educació mediambiental i al desenvolupament individual i social, ja que afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges. És una font inesgotable d'experimentació que permet reforçar matèries instrumentals com les llengües i les matemàtiques, i d'altres com les ciències naturals, la tecnologia i les ciències socials, a més de posar en pràctica estratègies de gestió, organització, relació i participació.
horts escolars


A continuació es presenta una proposta pedagògica per a cada nivell educatiu de l'etapa primària que permet un treball conjunt de centre i garanteix el manteniment i seguiment d'un hort escolar. Les activitats proposades estan elaborades tenint en compte el currículum escolar.

Pels centres educatius que tirin endavant la totalitat del projecte (implicant tots els nivells de l'escola) l'Àrea de Medi Ambient ofereix assessorament i acompanyament en la seva implantació i execució al llarg del primer curs de la posada en marxa. Mitjançant el monitoratge per algunes de les activitats, la resolució de dubtes on-line de forma períodica, així com la recerca d'aliances amb els ajuntaments per cerca, en cas que sigui necessari, col·laboracions pel manteniment dels horts (malgrat el projecte, tal i com està plantejat, ja permet que amb les tasques assignades a cada nivell es mantingui).

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL
 P3 P4 P5 1ER 2ON
L'entorn. Què és un hort?
Les estacions i la temporalitat  El cicle de la vida  Alimentació saludable Plantes i animals de l'hort
A1. Descobrim l'entorn
A2. Detectius de l'hort
A3. Buscant animalons
A1. Grans inventors
A2. Calendari de temporada
A3. Anem al mercat!  
A1.  El misteri de la llavor
A2. Hotel d'insectes
A3. Eines de l'hort
A1. El Receptari
A2. L'Inspector
A3. La Conserva
A1. Plantem!
A2. Qui sòc?
A3. La Vinya
         
CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
3ER 4RT
Autòctones de l'Empordà Canvi climàtic Compostatge Sobirania alimentària
A1. Autòctones
A2. Mengem Empordà
A3. El Mirador
A1. Estació meteorològica
A2.  Aigua
A3. Biodiversitat
A1. Misteriòs compostador
A2. Biodiversitat al compostador
A3. La planta de compostatge 
A1. L'Hort de cap a peus
A2. Congrés sobre sobirania alimentària
A3. A la pràctica 

 
De moment no disposem de propostes per educació secundària. 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA BATXILLERAT CICLES FORMATIUS
1ER 2ON 3ER 4ART 1ER I 2ON VARIS
           


D'altra banda, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural disposa d'altres recursos pedagògics vinculats a Horts ecològics, escolars i urbans que us poden ser d'utilitat i que podeu consultar en el següent ENLLAÇ

També trobareu més recursos pedagògics a:
- Materials educatius de la xarca d'horts escolars ecològics de la Diputació de Barcelona.

Propostes pedagògiques de biodiversitat i protecció animal


Podeu trobar activitats d'aquestes temàtiques a la col·lecció.
Estem treballant per a fer una proposta per nivells educatius. De moment disposem d'activitats per cicle infantil i educació secundària.

biodiversitatEDUCACIÓ INFANTIL                                                             
CICLE INICIAL                                                    
 P3 P4 P5 1ER 2ON
      Mascotes  
         
         
CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
3ER 4RT
       
       

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA             
BATXILLERAT                    
CICLES FORMATIUS                  
1ER 2ON 3ER 4ART 1ER I 2ON VARIS
Biodiversitat i protecció animal    
           D'altra banda, existeixen altres recursos pedagògics online, d'entitats i administracions públiques, entorn a la biodiversitat i la natura a:

Recursos educatius virtuals de MEDI NATURAL del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

Propostes ambientals de centre educatiu i de lleure

La vostra escola treballa amb criterirs de sostenibilitat? Potser teniu un projecte d'Escola Verda o esteu en algun altre programa que incentiva una gestió sostenible de l'escola i disposeu d'un pla d'acció relacionat? O potser, senzillament, teniu clar que s'han d'introduir accions i activitats dins del currículum i el dia a dia del centre que permetin tenir en compte el medi ambient. 
Algunes de les activitats que es poden dur a terme per a recordar a tota la comunitat educativa de la importancia dels hàbits i comportaments sostenibles poden ser durant els dies internacionals relacionats amb el medi ambient. Us indinquem els principals i que mantenen una relació amb els àmbits de treball que ofereix l'Àrea de Medi Ambient:


Us oferim dossiers pedagògics i activitats diverses de temàtica ambiental, pensats i elaborats per l'Àrea de Medi Ambient, així com altres recursos, materials i idees existents a la xarxa i que complementen els primers. Tot plegat amb l'objectiu de facilitar-vos la incorporació en el currículum i en la vida escolar un nou enfocament medi ambiental.

EDUCACIÓ INFANTIL                                                             
CICLE INICIAL                                                    
 P3 P4 P5 1ER 2ON
Arreglem el món   El parracaire distret
         
         
CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
3ER 4RT
    El parracaire distret   Activem-los! Fem una peli?
       

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA             
BATXILLERAT                    
CICLES FORMATIUS                  
1ER 2ON 3ER 4ART 1ER I 2ON VARIS
    MEDIàtic a l'Insti    
           


Altres recursos en línia que poden ser del vostre interès:
- Recursos educatius en els àmbits temàtics relacionats amb el medi ambient del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
- Cercador de recursos d'educació ambiental de la Diputació de Barcelona
- Hàbitat. Cercador d'activitats per a l'educació ambiental de la Xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Catalunya


VOLEU ESTAR AL DIA DELS DIES INTERNACIONALS? MIREU AQUEST ENLLAÇ
Propostes pedagògiques sobre l'aigua

L'Àrea de Medi Ambient treballa per poder oferir de cares als propers cursos propostes pedagògiques d'aquesta temàtica.
aigua


D'altra banda, existeixen recursos on-line, d'altres entitats i administracions, que us facilitem en aquest apartat a través dels següents enllaços:

Recursos de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la conscienciació de les bones pràctiques en el bon ús i cura de l'aigua.

Recursos educatius entorn a l'aigua del Departament de Medi Ambient i Sosteniblilitat22 DE FEBRER DE 2022 - DIA MUNDIAL DE L'AIGUA

Sota el tema "AIGUES SUBTERRÀNIES: COM FER VISIBLE QUELCOM INVISIBLE", l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, presenta un conjunt de recurs per dur a terme en el marc del Dia Mundial de l'Aigua.
Trobareu disponible:
-         Informació sobre el Dia Mundial de l’Aigua 2022 i material gràfic de la campanya de Nacions Unides.
-         Oferta de recursos de suport presencials i virtuals
-         Portal interactiu de recursos virtuals L’Aigua per a mi
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.